Ballymacnab v Clan na Gael – Rerun

Ballymacnab v Clan na Gael – Rerun, Senior Football League B 2022 Round 4 in Ballymacnab